Sol·licitut al Govern de la Generalitat de Catalunya

3 d’agost de 2020

Juan Pérez Caro, amb DNI 33886165-N i domicili a efectes de notificacions en Carrer del Convent, 36, 08202 de Sabadell, Barcelona, president de la Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats per Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat, (FCAFA-TDAH), CIF G-64681810, entitat inscrita amb el número 573 de la secció segona de la demarcació de barcelona del Registre Associacions de la Generalitat de Catalunya i domicili a Sabadell (seu de TDAH Vallès) C / Convent, 36, 08202 Sabadell.

Després de la reunió celebrada el 29 de juliol de 2020, la totalitat de Federacions Autonòmiques (Catalunya (FCAFA-TDAH), Andalusia (FAHYDA), País Basc (EUSARGHI), Galícia (FEGADAH), València (FECOVADAH), Madrid (FM TDAH) , Castella-la Manxa (FACAM_TDAH) i Castella Lleó (FACYL). i FEAADAH (Federació Nacional) de forma conjunta i representant a les entitats locals i provincials de famílies amb TDAH d’Espanya:

 Rebutgem de forma contundent la redacció de la nova ordre per als ajuts a l’estudi i subsidis per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Redacció on no queda espai per a l’alumnat amb TDAH.

 Mostrem el nostre enuig i decepció davant les promeses i actitud favorable dels diferents representants dels partits polítics en reunions prèvies a les eleccions en què es mostrava la seva comprensió i compromís de treball envers el nostre col·lectiu, i amb el Govern de la Generalitat al no tenir constància que s’hagin pres les mesures oportunes que al respecte marca la Resolució 294/XII aprovada per UNANIMITAT de tots els grups parlamentaris en data 5 de març de 2019.

  REIVINDIQUEM:

  1. Les explicacions pertinents del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre quins tràmits i/o mesures ha pres en relació a la Resolució 294/XII aprovada per UNANIMITAT dels grups parlamentaris on el Parlament insta al Govern:

-Fer que el Departament d’Educació i el Departament de Salut treballin coordinadament per promoure un coneixement més ampli de el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat i de l’impacte d’aquest trastorn en les persones, les famílies, l’escola i la societat en general. Així mateix, fer les actuacions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè el Ministeri d’Educació i el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats garanteixin que en la propera convocatòria de beques per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu es diferenciïn les ajudes per als alumnes afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat que acreditin la necessitat d’una atenció educativa específica, encara que no tinguin reconegut un grau de discapacitat de l’33% o superior o la seva necessitat derivi d’un trastorn greu de conducta.

  1. Que el Govern de la Generalitat faci les gestions oportunes davant el Ministeri d’Educació i del Govern d’Espanya per a,

La redacció d’un ANNEX a el «Reial decret 688/2020, de 21 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2020-2021 …» on quedi visible de forma clara i sense matisos, que l’alumnat amb TDAH pot ACCEDIR a aquests ajuts a l’igual que la resta d’alumnat que ja apareix definit de forma explícita.

  1. Que el Govern de la Generalitat faci les gestions oportunes davant el Ministeri d’Educació i del Govern d’Espanya per a,

El compliment d’el compromís d’una reunió amb els Ministeris d’Educació i Sanitat amb l’objectiu que ens donin solucions fermes a les necessitats dels afectats pel TDAH. Peticions que portem sol·licitant des de fa més de 10 anys.

Esperant una resposta signem el document