FCAFA-TDAH

La Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats per TDAH demanda al Ministeri d’Educació per excloure 20.000 nens i nenes amb TDAH de les beques de suport educatiu.

Coordinats amb la Federació Espanyola d’Associacions d’Ajuda al Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (FEAADAH), les federacions d’Andalusia (FAHYDA), País Basc (EUSARGHI) i 36 associacions de tot l’estat, hem presentat els recursos i la denuncia al Ministeri d’Educació a l’Audiència Nacional el 29 de setembre.

  • El Reial decret 471/2021 exigeix als alumnes amb TDAH que acreditin un 33% de discapacitat. És una decisió totalment discriminatòria.
  • L’exclusió d’aquest col·lectiu és una discriminació flagrant, que deixa en risc social, personal i educatiu als menors més desfavorits.
  • Sol·licitem que l’alumnat amb TDAH i amb dificultats d’aprenentatge pugui accedir a les beques sense haver de presentar ni discapacitat, ni trastorn de conducta, igual que accedeixen altres col·lectius dins dels trastorns del neurodesenvolupament.

 

El TDAH és un trastorn de caràcter neurobiològic originat en la infància que implica un patró de dèficit d’atenció, hiperactivitat i/o impulsivitat, i que en moltes ocasions està associat amb altres trastorns comòrbids.

És un dels trastorns més importants en l’àrea de la Psiquiatria Infantil i Juvenil i és possiblement, la patologia més estudiada. En principi, se sap que la seva aparició està vinculada a una producció insuficient dels neurotransmissors dopamina i noradrenalina.

Malgrat l’alta prevalença del TDAH, ens trobem davant d’una realitat social de desconeixement sobre el trastorn. En un estudi realitzat a Espanya amb l’objectiu de conèixer el grau de coneixement sobre el TDAH de la població general, només un 4% dels enquestats reconeixien el terme TDAH i un 33% considerava que el TDAH es devia a un entorn familiar o escolar desorganitzat.

La manca de formació, informació i atenció sobre el TDAH té conseqüències negatives directes sobre els pacients, els seus familiars, amics i altres persones del seu entorn, que pateixen l’estigma, la insensibilitat i la manca de consideració cap al trastorn.

Les famílies, davant la manca de recursos de l’administració es veuen embolicades en una espiral de tractaments i suports educatius que comporten una despesa en moltes ocasions inaccessibles per a moltes d’elles.

El Reial decret 471/2021 de 29 de juny, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2021- 2022 i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades, en el capítol III, article 7. Punt 1, diu així,

Ajudes a l’estudi i subsidis per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

Article 7. Estudis compresos, quanties i llindar de renda.

  1. Es convocaran ajudes a l’estudi i subsidis per a l’alumnat que cursi estudis en els nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, Cicles Formatius de Grau Bàsic així com els altres programes formatius de formació professional als quals es refereix la disposició addicional quarta de Reial decret 127/2014, de 28 de febrer i que es correspongui amb qualsevol de les següents tipologies:
  2. a) Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
  3. b) Alumnat amb trastorn greu de la comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives especials
  4. c) Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a trastorn de l’espectre autista
  5. d) Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associada a alta capacitat intel·lectual.

 

Denunciem la DISCRIMINACIÓ que, gràcies a aquesta norma pateixen milers d’alumnes amb TDAH i,

Exigim que es garanteixin en la pròxima convocatòria de beques per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que es diferenciïn les ajudes per als alumnes afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat que acreditin la necessitat d’una atenció educativa específica, encara que no tinguin reconegut un grau de discapacitat del 33% o superior o la seva necessitat derivi d’un trastorn greu de conducta, així com a la resta d’alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE).

Ni tots els alumnes afectats per TDAH són susceptibles de discapacitat ni tots pateixen trastorn greu de conducta. Tots requereixen suports i atencions educatives específiques.

Recolzant-nos en la Proposta de Resolució 294/XII de Parlament de Catalunya, sobre els afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat 250-00433/12.

Adopció.

Comissió d’Educació, sessió 11, 2019.03.05, DSPC-C 197Publicació: BOPC 283

Resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

  1. … fer les actuacions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè el Ministeri d’Educació i el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats garanteixin que en la propera convocatòria de beques per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu es diferenciïn les ajudes per als alumnes afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat que acreditin la necessitat d’una atenció educativa específica, encara que no tinguin reconegut un grau de discapacitat del 33% o superior o la seva necessitat derivi d’un trastorn greu de conducta.

 

Sol·licitem al Govern de Catalunya, prengui les mesures necessàries per complir la resolució que va ser aprovada per UNANIMITAT de tots els grups parlamentaris.

 

El col·lectiu NEAEs reacciona davant la discriminació rebuda a l’esborrany de decret de beques per al curs 2021-2022.

 

L’esborrany del nou reial decret de beques ha rebut 11.000 esmenes per «limitar» les ajudes a cinc grups concrets de l’alumnat amb NEAEs i deixar fora a altres com els col·lectius d’estudiants amb dislèxia i amb TDAH.

Premsa: Vozpopuli  ABC

Sol·licitud d’esmena 

Sol·licitem al pròxim Govern de Catalunya prengui les mesures necessàries per complir la resolució que va ser aprovada per UNANIMITAT de tots els grups parlamentaris.

Signa la petició clicant el botó. El teu ajut és necessàri

Ens ajudes? La pandemia de la COVID-19 i la manca de suports de l'administració provocarà aquest any 2021 el tancament d'algunes de les nostres associacions.

El tancament d’associacions serà una realitat aquest any 2021 com a conseqüència de la COVID-19 i la manca de suports per part de l’administració. 

Ajuda’ns fent un donatiu solidari. La recaptació total anirà íntegra a les associacions d’aquesta federació. La teva ajuda és vital per a la subsistència de les nostres entitats.

Pots ajudar-nos fent un ingrés o transferència al compte:

ES81 2100 4681 8202 0001 5223 indicant, DONATIU SOLIDARI

Si ho prefereixes pots fer el teu DONATIU mitjançant PayPal clicant al botó de sota

OCTUBRE, MES EUROPEU DEL TDAH

AGRAÏMENT a l’empresa salmantina, Mascarillas Béjar per la donació atorgada a aquesta federació. Les onze associacions d’aquesta federació podran realitzar les seves activitats i continuar ajudant a familiars i afectats amb seguretat gràcies a aquesta donació. Ens emociona sentir aquests gestos solidaris.

ORIENTACIONS PER A UN BON CONFINAMENT.

Grup de Treball Trastorns de l’Aprenentatge. Societat Catalana de Pediatria.

COVID-19 Canal Salut Generalitat de Catalunya .

Prevenció

Gestió Emocional

Salut Mental i Adiccions

MARÇ-ABRIL 2020